โครงการ English Program

โครงการ English Program

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูลโครงการ English Program
ประวัติความเป็นมาของ English Program
      โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547
วิสัยทัศน์
      มุ่งมั่นให้ผู้เรียนก้าวสู่ความเป็นสากล สามารถสื่อสารถ่ายถอดวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สังคมโลกอย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษเฉพาะด้านภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
3.เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เข้าใจวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความคิดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
เป้าหมาย
   1.นักเรียนในโครงการมีความรู้ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
   2.นักเรียนในโครงการมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
   3.นักเรียนในโครงการมีบุคลิกภาพเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
   1.ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
   2.จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   3.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ได้แก่การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เกณฑ์การรจบการศึกษา
      นักเรียนที่เรียนในโครงการ English Program จะจบหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สามารถศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลัสูตรปกติ และหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ English Program International Program และห้องเรียนพิเศษสาขาวิชาต่างๆ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      ภาคเรียนละ 22,750 บาท และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท(เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ม.1)